تاثیرافزایش دمای جهانی بر سلامت كودكان

به گزارش اخبار علمي ايرنا، دانشگاه پرينستون بر پيامدهاي سياست گذاري در رابطه با سلامت كودكان و تاثير اين سياست ها بر تشديد يا تعديل اثرات تغيير آب هوا بر سلامت و تندرستي كودكان تاكيد دارد.
يكي از چالش هاي تصميم گيري در رابطه با تغييرات آب و هوا، سطح بالاي قطعي نبودن در تمام جنبه هاي آن است. تصميم گيري در رابطه با چگونگي مقابله با تغييرات آب و هوا كه در عمل هزينه آن را نسل امروز مي پردازند و بهره آن را نسل هاي آينده مي برند، نوعي برقراري تعادل بين آسايش نسل هاي آينده و آسايش نسل ما محسوب مي شود.
در اين رابطه چهار موضوع مهم مطرح مي شود كه بايد موردتوجه قرار گيرد:
- تغييرات آب و هوا، اساسا سيستم آب و هوايي زمين را به گونه اي متحول مي كند كه سلامت جسمي و روحي كودكان را به طور مستقيم و غيرمستقيم به خطر مي اندازد.
- كودكان امروز و نسل هاي آينده سهم نامتناسبي از بار سنگين تغييرات آب و هوا را بردوش مي كشند.
- كودكان فقير، كودكان كشورهاي در حال توسعه و كودكاني كه ساكن كشورهاي ضعيف هستند، با خطرات بسيار جدي مواجه هستند.
- عدم قطعيت مربوط به تغييرات آب و هوا و تشديد آن در كنار اين واقعيت كه هزينه اجراي سياست هاي مقابله اي بايد اكنون پرداخت شود، اجراي سياست هاي مناسب را دشوارتر مي كند.
يافته هاي مرتبط با اين موضوعات، براي سياستگذاران و محققاني كه در تلاشند با چالش هاي متعدد ناشي از فرآيند تغيير آب و هوا مقابله كنند، پيامدهاي واضحي به شرح زير دارد:
- اجراي يك سياست فراگير در مقياس جهاني براي مقابله با تغييرات آب و هوا بسيار دشوار است؛ چرا كه كودكان و نسل هاي آينده در جريان مذاكرات قرار ندارند. با وجود اين كه توافق پاريس گام مهمي در اين راه بود، ميزان تاثيرگذاري آن تا سه دهه بعد مشخص نخواهد شد.
- با وجود تمام تلاش هاي صورت گرفته براي كاهش ميزان توليد گازهاي گلخانه اي، سيستم آب و هواي زمين براي يك بازه زماني طولاني، همچنان افزايش خواهد يافت. بنابر اين بايد سياست هاي ويژه اي براي مقابله با تغييرات ناگهاني آب و هوا اتخاذ شوند.
- يك واكنش فراگير و مناسب نسبت به تغييرات آب و هوا، پيامدهاي اجتماعي چشمگيري در پي خواهد داشت. براي مثال جوامع مختلف بايد براي مهاجرت هاي گروهي آمادگي داشته باشند. بر اساس پيش بيني ها انتظار مي رود تا سال 2050 ميلادي بيش از 200 ميليون نفر در سراسر زمين به دليل تغييرات آب و هوا مهاجرت كنند.
- به منظور آموزش شهروندان در رابطه با خطرات ناشي از تغييرات آب و هوا كه در كمين كودكان است و محافظت از شهروندان و جوامع در برابر اين خطرات، سرمايه گذاري و اجراي برنامه هاي ويژه، ضرورت دارد.
- انجام تحقيقات وسيع در تمام حوزه هاي مرتبط از جمله بهبود آب و هوا، تكنيك هاي مدل سازي و اندازه گيري و شناسايي استراتژي هاي مناسب براي سازگاري و شناسايي روش هاي جدي براي تصميم گيري و واكنش مناسب در مواجهه با افق هاي بلندمدت، ضروري است.
متخصصان سازمان جهاني بهداشت پيش بيني كرده اند كه تغييرات آب و هوا بين سال هاي 2030 تا 2050 ميلادي، منجر به 250 هزار مرگ بيشتر در سال، بر اثر سوء تغذيه، مالاريا، گرمازدگي و اسهال مي شود. اين سازمان همچنين برآورد كرده است كه هزينه مستقيم وارد شده به بخش سلامت (بدون احتساب هزينه در بخش كشاورزي و آب و فاضلاب) در سال 2030 ميلادي، بين دو تا چهار ميليارد دلار در سال باشد. مناطقي با زيرساخت هاي بهداشتي ضعيف كه عمدتا در كشورهاي در حال توسعه قرار دارند، در اين شرايط بدون كمك قادر به آمادگي و واكنش نخواهند بود.
*** تغيير آب و هوا
در طول 50 سال گذشته، فعاليت هاي انساني، به ويژه سوزاندن سوخت هاي فسيلي، مقادير قابل توجهي دي اكسيدكربن و ديگر گازهاي گلخانه اي منتشر كرده كه موجب انباشتگي گرماي اضافي در قسمت پاييني اتمسفر و افزايش دماي زمين شده است.
در 130 سال گذشته، هواي زمين حدود 0.85 درجه سانتي گراد گرمتر شده است. از سال 1850 ميلادي تاكنون، هر 30 سال، گرمتر از دهه هاي قبلي بوده و اين فرآيند همواره تكرار شده است. سطح درياها در حال افزايش است، يخچال هاي طبيعي ذوب مي شوند و الگوي بارش تغيير كرده است و سوانح ناشي از تغيير آب و هوا، هر روز شديد تر مي شوند.
*** تاثير تغيير آب و هوا بر سلامت
گرچه گرم شدن هوا ممكن است مزايايي موقتي مانند كاهش مرگ ناشي از سرماي شديد يا افزايش توليد محصولات كشاورزي در مناطقي خاص داشته باشد؛ ولي اثرات آن بر حوزه سلامت به شدت منفي است. تغييرات آب و هوا به روش هاي مختلفي روي عوامل اجتماعي و زيست محيطي تاثير مي گذارد. هواي پاك، آب آشاميدني سالم، غذاي كافي و سرپناه امن، مهمترين عواملي هستند كه دستخوش تغيير مي شوند.
افزيش شديد دما به طور مستقيم با مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي و تنفسي، به ويژه در افراد مسن مرتبط است. به عنوان مثال، موج گرما در تابستان سال 2003 ميلادي در اروپا، منجر به 70 هزار مرگ بيشتر شد. افزايش دما، سبب افزايش ازن و آلاينده هاي ديگر در هوا مي شود كه بيماري هاي قلبي عروقي و تنفسي را تشديد مي كنند.
سطح گرده و ديگر مواد آلرژن در گرماي شديد بالاتر است كه زندگي 300 ميليون بيمار مبتلا به آسم را دشوار مي كند.
*** بلاياي طبيعي و الگوهاي بارش متغير
از سال 1960 تاكنون، تعداد بلاياي طبيعي مرتبط با آب هوا، سه برابر شده است. اين بلايا هر سال منجر به بيش از 60 هزار مرگ مي شوند كه اغلب قربانيان در كشورهاي در حال توسعه هستند.
افزايش سطح درياها و حوادث شديد آب و هوايي، سرپناه انسان ها، تجهيزات پزشكي و خدمات ضروري ديگر را از بين مي برد. بيش از نيمي از جمعيت جهان، در فاصله 60 كيلومتري دريا زندگي مي كنند كه به اجبار بايد مهاجرت كنند. مهاجرت اين افراد علاوه بر هزينه هاي هنگفت مالي، طيف وسيعي از اثرات بهداشتي و اختلالات روحي به همراه دارد و بيماري هاي مسري را منتقل مي كند.
تغيير الگوي بارش به طور مستقيم بر منابع آب شيرين تاثيرگذار است. اثرات وحشتناك ناشي از كاهش منابع آب آشاميدني سالم و شيرين بر كسي پوشيده نيست. اسهال يكي از مهمترين پيامدهاي كمبود آب آشاميدني است كه هر ساله منجر به مرگ بيش از 760 هزار كودك بي گناه مي شود. درموارد شديد، كمبود آب منجر به خشكسالي و قحطي مي شود.بر اساس پيش بيني متخصصان، در اواخر قرن بيست و يكم برخي از مناطق جهان شاهد خشكسالي خواهند بود.
تغيير آب و هوا سبب شدت سيل و دفعات آن شده است. سيل علاوه بر حمله به منابع آب شيرين، زمينه را براي پرورش حشرات حامل بيماري مانند پشه فراهم مي كند و آسيب هاي فيزيكي ناشي از آن به خانه ها و تجهيزات درماني، فاجعه به دنبال دارد.
افزايش دما و بارش متغير، توليد مايحتاج مورد نياز افراد را به ويژه در بخش كشاورزي، در كشورهاي كم درآمد و متوسط تحت تاثير قرار مي دهد و سوء تغذيه بيشتر مي شود. هر سال حدود 3.1 ميليون نفر بر اثر سوء تغذيه جان خود را از دست مي دهند.
*** تغيير الگوي بيماري هاي عفوني
شرايط آب و هوايي به شدت با امراض ناشي از آب و بيماري هاي منتقله از طريق حشرات، انواع حلزون و حيوانات خونسرد ديگر مرتبط است. تغيير آب و هوا فصول انتقال بيماري هاي منتقله را طولاني تر مي كند. به عنوان نمونه، تغيير آب و هوا بسياري از مناطق چين را تحت تاثير يك بيماري ناشي از حلزون، به نام شيستوزوميازيس قرار داد.
مالاريا، يكي ديگر از بيماري هايي است كه به شدت تحت تاثير آب و هوا قرار دارد. مالاريا يك مشكل جهاني در حوزه سلامت محسوب مي شود كه بيش از 3 ميليارد نفر را در 97 كشور تهديد مي كند. سالانه حدود 600 هزار نفر بر اثر مالاريا جان خود را از دست مي دهند.
مالاريا از طريق نيش پشه آلوده به انگل پلاسموديم فالسيپاروم به انسان منتقل مي شود. اين انگل وارد جريان خون ميزبان مي شود و سلول هاي قرمز را تخريب مي كند. زماني كه گلبول هاي قرمز تسليم اين انگل مي شوند، علايم اين بيماري كه شامل سردرد، لرز، درد عضلاني، خستگي، تهوع، اسهال و استفراغ است، ظاهر مي شود.
اين انگل همچنين سبب مشكلات تنفسي شديد، كاهش قندخون، كم خوني شديد و در نهايت بروز كما در بيمار مي شود كه در صورت نبود درمان كشنده است. كودكان به دليل ضعف سيستم ايمني در مقابل اين انگل تسليم مي شوند و از بين مي روند.
تب دانگ يكي ديگر از بيماري هايي است كه با تغيير آب و هوا مرتبط است.
*** ارزيابي اثرات بهداشتي ناشي از تغيير آب و هوا چقدر است
ارزيابي سازمان جهاني بهداشت در اين حوزه بسيار تقريبي است و فقط زير مجموعه اي از اثرات بهداشتي درنظر گرفته مي شود. با اين وجود، پيش بيني مي شود كه 250 هزار مرگ اضافي بين سال هاي 2030 تا 2050، ناشي از تغيير آب وهوا باشد، كه از اين ميان 38 هزار مورد به دليل قرار گرفتن افراد سالمند در معرض گرما، 48 هزار مورد به علت اسهال، 60 هزار مورد به دليل مالاريا و 95 هزار مورد كودكان به دليل سوء تغذيه هستند.
*** آكادمي اطفال آمريكا : گرماي جهاني يك تهديد جدي براي سلامت تمام كودكان است
آكادمي اطفال آمريكا (AAP) با انتشار بيانيه اي تغيير آب و هوا و گرماي جهاني را يك تهديد جدي براي تمام كودكان دانست و از تمام متخصصان اطفال و سياستمداران خواست كه با همكاري يكديگر، بحران ناشي از گرماي جهاني را حل كنند. تغيير آب و هوا از طريق افزايش بلاياي طبيعي، گرمازدگي و اسهال، كاهش كيفيت هوا، غذا و آب و افزايش بيماري هاي عفوني، سلامتي تمام كودكان، به ويژه در مناطق كم درآمد و متوسط را تهديد مي كند.
در اين بيانيه آمده است كه كودكان نيازمند يك محيط امن و سالم هستند و تغييرات آب و هوا يك تهديد جدي براي سلامت تمام كودكان است. كاهش گازهاي گلخانه اي ناشي از حمل و نقل، توليد غذا و انرژي نقش عمده اي در بهبود سلامت، به ويژه از طريق كاهش آلودگي هوا دارد.حل بحران تغيير آب و هوا يك معضل جهاني است و با همكاري همه ساكنين كره زمين امكان پذير است.
علمي (6) ** 9259**1440

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تاثیرافزایش دمای جهانی بر سلامت كودكان» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سایر منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات{literal} {/literal}
X